• Toekomstgericht onderwijs

  • Netwerkleren

  • Ontwerpgericht onderzoek

Over onderzoek

Het onderzoek op Iselinge Hogeschool is altijd gericht op het verbeteren van de onderwijspraktijk. De bevindingen uit ons onderzoek en de concrete opbrengsten die hieruit voortkomen, stimuleren innovatie van ons eigen curriculum en het onderwijs in de regio. Ons onderzoek is dan ook ontwerpgericht en vindt plaats binnen de Academische Werkplaats. Binnen de werkplaatsen werken studenten, leerkrachten, directeuren, experts en docent-onderzoekers samen. Alle onderzoeksthema's worden overkoepeld door het thema 'Toekomstgericht Onderwijs'.

Contact

Meer weten of aanmelden voor participatie in onderzoek? Neem contact op met dr. Rosanne Hebing. 

Ons onderzoek vindt doorwerking in de praktijk van het regionale werkveld en het curriculum van de hogeschool

Waarom doen we onderzoek?

Scholen in de regio Achterhoek, Liemers en Graafschap hebben te maken met krimp. Dit kan een bedreiging zijn, maar geeft ook kansen. Het daagt basisscholen uit om samen te werken, kleinschaliger onderwijs te verzorgen en innovatieve manieren te vinden om onderwijs voor een diverse groep leerlingen rendabel, goed en leuk te houden. Op Iselinge Hogeschool vinden de basisscholen uit de regio elkaar, komen ze in contact met experts en doen ze inspiratie op door samenwerking met studenten en docent-onderzoekers.

Voor Iselinge Hogeschool staat de driehoek ‘onderwijs – onderzoek – werkveld’ centraal. Al het onderzoek heeft drie samenhangende doelen: onderwijsinnovatie op de hogeschool (interne kennisvalorisatie), werkveldinnovatie in de beroepspraktijk (externe kennisvalorisatie) en adequate voorbereiding van de student op de arbeidsmarkt.

Onderzoeksprofilering

Het doel van onderzoek op Iselinge Hogeschool is 'ontwerpen in netwerken met het oog op de toekomst'. De driehoek ‘onderwijs – onderzoek – werkveld’ staat hierbij centraal. Ons onderzoek kenmerkt zich door de volgende drie onderdelen:

Uitgangspunt van het onderzoek dat plaatsvindt op Iselinge Hogeschool is praktijkrelevantie: onderzoek moet kennis en concrete resultaten genereren die bruikbaar zijn voor het werkveld of voor het hogeschoolcurriculum. De opbrengsten moeten bruikbaar zijn, geïmplementeerd kunnen worden, betekenisvol voor de gebruiker zijn en leiden tot verbeteringen. We werken volgens het model voor ontwerpgericht onderwijsonderzoek van Susan McKenney en Thomas Reeves. Dit model beschrijft onderzoek in drie fasen. Eerst is er de analyse- en exploratiefase. In deze fase wordt onderzoek gedaan om een praktijkaanleiding voor ontwerp te beschrijven. De tweede fase is de ontwerp- en constructiefase. Hierin wordt het ontwerp samengesteld op basis van ontwerpprincipes die ook weer voortkomen uit onderzoek. In de laatste fase, de evaluatie- en reflectiefase, wordt het ontwerp getest in de praktijk om te zien of het daadwerkelijk tot verbetering leidt of dat er aanpassingen nodig zijn in het ontwerp. Zo is het resultaat van onderzoek op Iselinge Hogeschool altijd dienstbaar aan de praktijk. Naast het ontwerp dat ontwikkeld wordt, leidt onderzoek tot kennisontwikkeling en samenwerking.  

Ons onderzoek vindt plaats in werkplaatsen: netwerken waarin onderwijsprofessionals uit het werkveld, studenten en docent-onderzoekers samenwerken aan het onderzoeken en ontwerpen van onderwijsmateriaal. Onmisbaar is de samenwerking met het veld in de vorm van het Partnerschap Opleiden in School Oost-Gelderland én met onderzoekers van andere instellingen voor hoger onderwijs binnen Radiant Lerarenopleidingen, met de Open Universiteit en met andere universiteiten. Deze samenwerking op onderzoeksgebied heeft zich vertaald naar de Academische Werkplaats.

Ons onderzoek is inhoudelijk gericht op toekomstgericht onderwijs. Hiermee sluiten wij aan bij de Nationale Wetenschapsagenda. Centraal staat het inspelen van onderwijs op veranderingen in de maatschappij – de leefwereld van de leerlingen – en het bieden van ruimte aan sociale ondernemendheid om gemeenschapszin te stimuleren. Omgang met technologisering in het onderwijs en 21e-eeuwse vaardigheden zijn hierbij sleutelbegrippen.  

Onderzoeksprojecten

Vanaf 2016 tot nu hebben in de Academische Werkplaats verschillende onderzoeksprojecten een plaats gekregen. Op dit moment draaien tien werkplaatsen. Hieronder is een overzicht te vinden van alle werkplaatsen die gedraaid hebben en op het moment draaien, inclusief de aan de werkplaatsen gekoppelde gesubsidieerde, flankerende en overige onderzoeksprojecten.

Zelf aan het stuur: intens en betrokken leren
Drs. Nancy van Maanen, Dr. Ester Alake en Dr. Emmy Vrieling
1-9-2016 tot 1-8-2018

Pedagogische sensitiviteit en hoogbegaafdheid
Dr. Marjon de Boer en Melline Huiskamp MSc
1-1-2017 tot 1-8-2020
SIA Kiem (bijlage 9)
Duur: februari 2018-februari 2019

Schrijven kun je leren
Eric Besselink MSc en Drs. Nancy van Maanen
1-9-2016 tot 1-8-2020
SIA Kiem (bijlage 10)
Duur: juni 2017-juni 2018

Computational thinking
Peter Roos MSc en Dr. Rosanne Hebing
1-9-2018 tot 1-8-2020
SIA postdoc (bijlage 11)
Duur: september 2019-augustus 2021

School en ouders: samen betrokken
Kevin Kettering MSc en Dr. Ester Alake
1-9-2018 tot 1-8-2020

Er zit muziek in onderwijs!
Lars de Vreugd MSc en Marian Steverink MEd
1-9-2018 tot 1-9-2020

Gedrag leren begrijpen en begeleiden
Dr. Marjon de Boer en Lindsey Veenstra MSc
1-9-2019 tot 1-9-2021

Onderzoekend en ontwerpend leren in thematisch vakonderwijs
Peter Roos MSc en Peter Hagenaars MEd
1-9-2016 tot 1-8-2018

Wetenschap & Technologie
Peter Hagenaars MEd
1-9-2018 tot 1-8-2020

Lezen laat je denken
Drs. Mariëlle Dortant
1-9-2016 tot 1-8-2020

ICT: benut de mogelijkheden!
Henk Kip
1-9-2019 tot 1-9-2021

Specialist bovenbouw en werken in de onderbouw van het voortgezet onderwijs
Drs. Rianne Tolsma
1-9-2019 tot 1-9-2021

Om het onderzoeken en ontwerpen van onderwijs in de werkplaatsen structureel te volgen en waar nodig bij te stellen, vindt ook flankerend onderzoek plaats naar thema’s die verband houden met netwerkleren. De focus bij dit onderzoek ligt op dit moment op de ontwikkeling van het onderzoekend vermogen van de deelnemers aan de Academische Werkplaats, op hun professionele groei en op kritische factoren in het optimaal kunnen deelnemen aan leren in netwerken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de (digitale) terugkoppeling van onderzoeksdata naar werkplaatsdeelnemers in de vorm van ‘actionable feedback’. Thema’s voor flankerend onderzoek worden jaarlijks bepaald door het onderzoeksbureau en het onderzoek wordt uitgevoerd door leden van het onderzoeksbureau, in samenwerking met collega’s binnen en buiten de hogeschool.

NRO Netwerkleren en studentenwelzijn
Dr. Emmy Vrieling en Dr. Rosanne Hebing
04-2019 tot 03-2022

Iselinge werkt samen met andere monosectorale pabo’s binnen Radiant Lerarenopleidingen aan zichtlijn 1: toekomstgericht onderwijs. In deze zichtlijn zijn ook de Marnix Academie in Utrecht, Hogeschool iPabo in Amsterdam en Thomas More Hogeschool in Rotterdam vertegenwoordigd. De onderzoekers binnen deze zichtlijn richten zich met name op het zinvol inzetten van leertechnologieën, nieuwe onderwijsvormen (zoals netwerkleren, gepersonaliseerd leren en zelfgestuurd leren) én algoritmische, probleemoplossende en creatieve denkvaardigheden om een rijke leeromgeving te creëren die leerlingen toerust adequaat te reageren op veranderingen in de maatschappij. 

Incidenteel wordt op Iselinge Hogeschool onderzoek verricht dat niet direct verbonden kan worden aan de Academische Werkplaats, maar dat wél bijdraagt aan onderwijs- of werkveldinnovatie.

Senior Fellow Comeniusproject: personalisering en zelfregulatie van pabostudenten door inzet van een digitaal portfolio.
drs. Nancy Van Maanen
2018 - 2020

Promotiebeurs voor leraren: hoe kan geschiedenisonderwijs vormgegeven worden volgens de didactiek van onderzoekend leren.
drs. Yolande Potjer