Gezien de ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19) hebben we deze webpage ingericht om studenten en medewerkers te voorzien van up-to-date informatie. Als hogeschool houden wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. We sluiten aan bij het beleid zoals dat binnen het HBO/Universitair breed (VH/VSNU) wordt uitgevoerd in samenwerking met RIVM, GGD en BUZA.

Update 31-03-2020
Afstandsleren verlengd tot 1 juni:
Om onze studenten en docenten duidelijkheid te bieden over de periode na 6 april hebben we besloten om het geven van online onderwijs te verlengen tot 1 juni. Ook zijn alle bijeenkomsten die tot 1 juni op, of door Iselinge Hogeschool georganiseerd zijn, afgelast. Wanneer in de tussentijd de overheidsvoorschriften versoepeld worden, wordt er bekeken welke fysieke onderwijsactiviteiten er mogelijk zijn op de hogeschool. De hervatting van de stage-activiteiten zijn afhankelijk van de maatregelen die genomen worden voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en kinderopvang.
Houd deze pagina in de gaten voor updates.

 

Enquête afstandsonderwijs

Bericht voor studenten: laat weten wat jij vindt van het afstandsonderwijs en het contact met Iselinge Hogeschool. Jouw input helpt ons om zaken te verbeteren of aan te passen, zodat je op een prettige manier verder kunt studeren, ook al kunnen we elkaar niet in levenden lijve ontmoeten. Het duurt ongeveer tien minuten om de vragenlijst in te vullen. De enquête wordt gesloten op 5 april 2020. Alvast bedankt voor het meedenken!

Toetsinformatie

De kennistoetsen van blok 3 en de herkansingen (van week 5) van de pabo en de toets van de ad-PEP (blok 1) vinden plaats met een gewijzigde toetsvorm en op gewijzigde tijden. Bekijk het totaaloverzicht van alle toetsen, toetsvormen en tijden. 

Maatregelen op Iselinge Hogeschool

De overheid heeft met ingang van 12 maartbesloten dat alle hogescholen en universiteiten in Nederland moeten sluiten. Ook Iselinge Hogeschool houdt zich aan deze maatregel om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Tot 1 juni zal het onderwijs online plaatsvinden. 

Onderstaande vind je de concrete maatregelen m.b.t. activiteiten per organisatieonderdeel tot en met 1 juni 2020. Houd deze webpage in de gaten voor updates:

Basisuitgangspunten (update 16-03-2020 17:40):

  1. Zorg goed voor jezelf en voor de ander. We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken.
  2. Wij stellen onze studenten via digitale middelen/afstandsonderwijs* zoveel mogelijk in staat om hun studie zonder vertraging te vervolgen. Zij kunnen een beroep doen op (individuele) online begeleiding. Er dient zo min mogelijk negatief effect te zijn voor de studenten, dat vraagt om flexibiliteit en coulance van docenten en studenten.  
  3. Het rooster is leidend. De verantwoordelijke docenten van een ingeroosterde module verzorgen de rechtstreekse communicatie met de student via onze digitale kanalen.*
  4. De toetsdoelen worden zo min mogelijk aangepast. Wel zullen de docenten extra richtlijnen maken voor de vorm van toetsing. Hierbij staat behoud van kwaliteit op de eerste plaats maar zal waar mogelijk ook coulant gehandeld worden. 
  5. Als individuele student/medewerker mag je naar de hogeschool komen om te studeren/werken. Indien je contact wilt met een docent/collega, dan vragen we je om vooraf digitaal een afspraak te maken. Volg bij het werken op de hogeschool de richtlijnen van het RIVM/GGD: Houd 1,5 meter afstand, ga niet met meer dan 3 personen in een lokaal/kantoor zitten. Kom niet als je kwetsbaar bent/samenleeft met kwetsbare personen of indien je neusverkouden bent en/of keelpijn hebt en/of hoesten en daarbij eventueel koorts hebt. 
  6. De meest recente informatie inzake de acties en besluiten als gevolg van het Coronavirus zijn te vinden op onze website. Dit is ons centrale communicatie punt.  

* We maken gebruik van onze online omgeving Onderwijs Online. Docenten zullen Powerpoint (shows), video’s en tekstuele toelichtingen plaatsen op de desbetreffende pagina’s op Onderwijs Online. De lessen met een interactief element zullen zoveel mogelijk via Google Meet gaan plaatsvinden. Instructie vind je op deze webpage onder instructiedocumenten. 

Klik hier om de gedetailleerde informatie over de toetsen te lezen (update 1-4-2020)

Praktijkbeoordelingen (+ evt. tussenevaluaties) (update 01-04-2020):
Het PO, VO en de kinderopvang blijven in ieder geval nog dicht tot na de meivakantie. We mogen er vooralsnog vanuit gaan dat de scholen/praktijkinstellingen tussen nu en de zomervakantie weer open zullen zijn. Daarop gebaseerd zijn de volgende besluiten genomen: 
Ad-PEP: De praktijkbeoordeling vindt zo laat mogelijk plaats en bestaat uit model 1, 2 en 4. "De activiteit" waarop gereflecteerd moet worden (model 4) is de gehele praktijkperiode.
Pabo: De praktijkbeoordeling vindt zo laat mogelijk plaats en bestaat voor de 1e, 2e en 3e jaars uit model 1, 2 en 5. Bij de vierdejaars wordt de gehele praktijkbeoordeling afgenomen, als een 'proeve van bekwaamheid', maar het verplicht aantal stagedagen (VT) gaat naar 40 dagen (aantal dagen DT/DV volgt).

Toetsen pabo blok 3 (update 31-03-2020): 
Jaar 1 en 2: De kennistoetsen van blok 3 en de herkansingen (van week 5) vinden plaats met een gewijzigde toetsvorm: een diagnostische toets (online en deelname verplicht) en een individuele toepassingsopdracht. Dit vindt plaats in week 16 en 17. 
De kennistoetsen in jaar 1 en 2 van blok 4 vinden vooralsnog ongewijzigd plaats zoals gepland (vanaf week 25). Informatie over opdrachten en presentaties van blok 4 volgt zo spoedig mogelijk.  

Toetsen hogerejaars (update 31-03-2020):
Herkansingen van de Kennis casustoets Omgaan met verschillen pedagogiek onderwijskunde met nummer 18-OMVPED-01 (aanbod 4) 17-OMVPED-01 (aanbod 6) worden een open-boek-toets en vinden plaats in week 16 of 17.  

Aptis toets (update 31-03-2020):
De geplande Aptis test van 7 april gaat niet door. Er volgt een nieuw toetsmoment na 1 juni.  Informatie volgt.

Landelijke Kennisbasistoetsen (update 31-03-2020):
De landelijke kennisbasistoetsen die gepland staan in april (T05) gaan niet door. Alle studenten die dit betreft zullen vooralsnog ingepland worden in T06. Zoals we nu kunnen inschatten zullen in dat toetsvenster de toetsen voor zowel RW als NT in twee sessies op één dag (ochtend en middag) worden afgenomen. Verder zal 10 voor de Leraar na vandaag (31 maart 2020) met aanvullende informatie komen over het verdere verloop en planning van de LKT's in dit schooljaar. Contact: Henk.kip@iselinge.nl

Toetsen blok 3 Ad-PEP (update 30-03-2020):
Jaar 1: Kennistoets Ontwikkeling van kinderen wordt uitgesteld, deze toets zal worden afgenomen in de toetsweek van blok 2.
Jaar 2: Kennis-casustoets wordt een open-boek-toets in week 16.
De toetsen van blok 2 vinden vooralsnog ongewijzigd plaats zoals gepland (week 25).

Afstuderen (Update 31-03-2020):
De assessoren bepalen of de student voldoet aan de eindtermen. Het uitgangspunt is dat studenten geen onnodige vertraging oplopen door deze crisis. De hogeschool zal coulant omgaan met het aantal verplichte stage-uren. Wanneer de scholen/praktijkinstellingen tussen nu en de zomervakantie weer open gaan (bijvoorbeeld per 1 mei of 1 juni), vindt praktijkbeoordeling zo laat mogelijk plaats.

Sollicitatie stage (update 30-03-2020):
De sollicitaties voor de werkplekbekwame-stage en LIO-stage gaan door. De vacatures zijn in OnderwijsOnline geplaatst. Studenten kunnen volgens de procedure in week 20 (online) solliciteren. De opleidingsschool zal in overleg met de student de gesprekken via beeldbellen laten plaatsvinden. We wijken niet af van de regel dat studenten niet op dezelfde school mogen solliciteren, daarvoor moet nl. het studentenstatuut/de OER gewijzigd worden. Wel mag er onderling soepel mee omgegaan worden als een student nog enkele dagen naar zijn 'oude' stageadres gaat om iets af te maken.

Rooster (update 26-03-2020):
De recente maatregel dat scholen voor hoger onderwijs tot 1 juni gesloten zijn, heeft gevolgen voor het roosterproces van blok 4. Dit betekent dat het rooster op 6 april beschikbaar is voor studenten en niet op 30 maart zoals volgens de OER is bepaald.

Aangepaste toetconstructiedocumenten (update 20-03-20):
Vanaf maandag 23 maart zijn de aangepaste toetsconstructiedocumenten (tcd's) te vinden op OnderwijsOnline. De tcd's staan op OnderwijsOnline bij het kopje beoordeling en begeleiding van de betreffende module. 

Bindend studieadvies (BSA) (update-20-03-2020):
Om recht te doen aan de mogelijke vertraging die studenten oplopen tijdens deze crisis maakt Iselinge Hogeschool gebruik van het wettelijke recht om het uitbrengen van het een afwijzend bindend studieadvies uit te stellen tot het tweede studiejaar.

Financiën (update 26-03-2020):
Mochten (oud)studenten kampen met financiële tegenslagen door de coronamaatregelen, dan kun je terecht bij DUO. Bekijk hun website voor meer informatie. 

Voor deeltijdstudenten ligt dit mogelijk anders. De deeltijdstudent die te maken krijgt met financiële problemen, die de mogelijkheid om de verder te studeren kan beperken, moet eerst verkennen of hij/zij voor een door de overheid ingestelde regeling in aanmerking komt. Indien een student desondanks in een situatie dreigt te komen dat de studie wordt belemmerd door financiële problemen kunnen zij contact opnemen met de decaan (henk.kip@iselinge.nl).

Stage/in de praktijk – Alle scholen en kinderopvangcentra in Nederland blijven vanaf maandag 16 maart dicht, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat heeft consequenties voor onderwijsactiviteiten van onze studenten buiten de hogeschool. Studenten staken met ingang van 16 maart hun reguliere stage-activiteiten*. We adviseren onze studenten om contact te blijven houden met de opleidingsschool/praktijkplek. 
Update 17-03-2020:
- De verplichting bij pabostudenten tot een aaneengesloten stageperiode vervalt wanneer deze gepland stond in de huidige periode van sluiting.
- Zodra we weten wanneer de scholen weer opengaan, bekijken we de consequenties voor het totaal aantal (verplichte) stagedagen.
- De praktijkbeoordeling blijft in zijn huidige vorm overeind. Mogelijk heeft een student hiervoor aan minder dagen genoeg, maar het kan ook zijn dat ruimte gezocht moet worden om nog wat extra dagen stage te lopen. De student kiest het juiste moment in overleg met de schoolopleider/praktijkbeoordelaar.
- Voor de eerste en tweedejaars pabo-studenten onderzoeken we of het mogelijk is om extra stagedagen te roosteren in blok 4, ook kunnen extra stagedagen ingepland worden in de weken na de toetsweek van blok 4. 
- Ad-studenten overleggen met hun studiecoach of en hoe gemiste stagedagen ingehaald kunnen worden.
- De hogeschool zal coulant omgaan met de hoeveelheid stage-dagen zolang de kwaliteit geborgd blijft.
- Tussenevaluaties gaan waar mogelijk door, bijvoorbeeld telefonisch tussen mentor/praktijkbegeleider en student. 
- Geplande praktijk(her-)beoordelingen worden uitgesteld tot na de heropening van de basisscholen.
- Tussenevaluaties en praktijkbeoordelingen na 6 april vinden (zo veel mogelijk) plaats volgens planning, waar dat niet mogelijk is wordt een nieuw moment gepland.
- Een bijzondere situatie is de opdracht voor de module 'De voorstelling', de studenten die dit betreft zullen hierover apart geïnformeerd worden.
- Met betrekking tot individuele afspraken volgt de student het beleid van de opleidingsschool/praktijkplek.
*Ad-studenten volgen de richtlijnen/het beleid van hun praktijkplek.

We wensen alle studenten heel veel succes en gezondheid indien ze een rol gaan vervullen bij het mogelijk maken van de opvang en het afstandsleren. 

Toetsen (update 16-03-2020):
- Inlevermomenten gaan door in week 15, informatie over de toetsen volgt. 
- Werkstukken (onderzoeksverslagen) worden gewoon in week 15 ingeleverd. Activiteiten die in de stage uitgevoerd moeten worden (en nog niet uitgevoerd zijn) mogen achterwege blijven. De voorbereiding en uitwerking van de activiteiten moeten wel beschreven worden. 
- Presentaties die in week 15 gepland staan, vinden niet plaats. Docenten communiceren met de studenten over de wijziging van vorm van toetsing.
- De toetsdoelen worden zo min mogelijk aangepast. Behoud  van kwaliteit staat op de eerste plaats maar waar mogelijk zal ook coulant gehandeld worden.
- Uitgangspunt is dat de student alles voorbereidt zoals hij dat anders ook zou doen. 
- Meesterproef: ook al is de praktijkcomponent nog niet mogelijk, bereid alles vast voor. De meesterproef kan dan eind blok 4 worden ingeleverd.

Toetsinzages: Gaan door. Mogelijk wel gefaseerd per klas. Informatie volgt via onderwijs online. Contact stip@iselinge.nl*.

Academische Werkplaats: gaat niet door – binnen iedere werkplaats worden er afspraken gemaakt over de manier waarop er mogelijk doorgewerkt kan worden aan de activiteiten. Contact: Eric.besselink@iselinge.nl.

Module de voorstelling – informatie wordt z.s.m. gecommuniceerd door docent. Contact els.keusters@iselinge.nl

Activiteit  Stop Motion Dag Kunst: gaat niet door, informatie volgt. Contact Sandra.smulders@iselinge.nl

Activiteit ESERO Ruimtevaart: gaat niet door, informatie volgt. Contact Peter.roos@iselinge.nl

Open avond 2 april: Gaat niet door.

Propedeuse-uitreiking - wordt geannuleerd. Studenten mogen kiezen of ze de propedeuse willen ophalen bij de studentenadministratie of bij de uitreiking van 2 juli aanwezig zijn (contact Jeanette.zweers@iselinge.nl).

Heb je vragen over vakken, toetsen of bijeenkomsten neem contact op met de desbetreffende docent of Kevin Kettering (pabo en ad) (kevin.kettering@iselinge.nl, 088-0931126) en voor Iselinge Academie Niek Zewald (088-0931073, niek.zewald@iselinge.nl)

 

 

Bevoegdheid bewegingsonderwijs Iselinge Academie (update 25-03-2020): De lessen bewegingsonderwijs worden vanwege noodzakelijk fysieke aanwezigheid uitgesteld naar een later moment. In overleg met de deelnemers wordt gezocht naar een passende oplossing. Contact: 088 093 1700 of info@iselingeacademie.nl

Post-hbo opleidingen Iselinge Academie in Doetinchem en Domstad: gaan niet door. Momenteel zijn we bezig om de lessen gedurende de periode dat scholen gesloten blijven online aan te bieden. Informatie hierover ontvang je per mail. Contact: 088 093 1700 of info@iselingeacademie.nl.

In-company bijeenkomsten en nascholingsbijeenkomsten: (update 17-03-2020) gaan niet door. De bijeenkomsten worden op een later moment ingehaald. Contact: 088 093 1700 of info@iselingeacademie.nl.

*Kom niet als je kwetsbaar bent/samenleeft met kwetsbare personen of indien je neusverkouden bent en/of keelpijn hebt en/of hoesten en daarbij eventueel koorts hebt. Neem contact op met de organisator of er mogelijkheden zijn om de bijeenkomst digitaal bij te wonen.

HOVO-cursussen: Gaan niet door, informatie volgt. Contactpersoon Jeannette.zweers@iselinge.nl  

Schoonmaak van de hogeschool: op vakantiemodus

Openstelling gebouw (update 24-03-20): Met ingang van 25 maart 2020 is het gebouw sleuteldicht en hebben studenten op aanvraag toegang tussen 8.00 uur en 16.30 uur indien ze zich van tevoren aanmelden via receptie@iselinge.nl. De student moet in de mail zijn naam, de datum dat hij wil komen en het tijdstip dat hij wil komen vermelden.

Studenten moeten de ingang aan de kantoorzijde gebruiken en aanbellen. Als er niet wordt open gedaan, omdat we de bel niet altijd horen dan mag de student op ma-wo-vrij bellen met Lisette:06-41774593 en op di-do met Klaas: 06-11001530

Openstelling van het KCO: overdag open, 's avonds niet open. Het KCO is op dinsdag en donderdag niet bemenst. Studenten kunnen boeken lenen door gebruik te maken van de formulieren op de balie. 

Telefoon:  We streven ernaar om zoveel mogelijk telefonisch bereikbaar te zijn. Indien wij niet opnemen, vragen we de beller te e-mailen naar receptie@iselinge.nl. Desgewenst bellen wij terug of beantwoorden we de e-mail.

Catering in de hogeschool: maandag 16 maart nog aanwezig, daarna niet meer

Facilitering thuiswerken (update 26-03-2020):
In verband met de verlenging van het afstandsleren tot 1 juni a.s. zal het thuis werken voor veel collega's aan de orde van de dag zijn.

Mocht je hiervoor bepaalde extra faciliteiten nodig hebben (bijv. een beeldscherm) neem dan contact op met Heidy Maalderink via heidy.maalderink@iselinge.nl.

Instructiebijeenkomst voor medewerkers op maandag 16 maart (update 16-03-20 - 15.42 uur) : om studenten zo goed mogelijk te faciliteren is er op maandag 16 maart om 13:00 in het werkcafe een instructiebijeenkomst geweest. Onder instructiedocument op deze webpage is de instructie voor het gebruik van Google Meet toegevoegd. De link naar de opname van de medewerkersbijeenkomst is gepubliceerd op Afas onder nieuwsberichten. 

Bijeenkomst praktijkbegeleiders ad-studenten (update 16-03-20 - 15:45 uur): gaat digitaal door*

Geplande vergaderingen en overlegmomenten van medewerkers: gaan door*

Radiantdag: gaat niet door

Snuffelmarkt: gaat niet door (contactpersoon peter.roos@iselinge.nl)

Cursus Cambrigde: gaat door* 

ICS/huisvestingoverleg: gaat niet door (in tegenstelling tot eerder vermeld update 15-3-20)

BHV herhalingsdag van 24 maart 2020 en de 2-daagse opleiding (3 èn 8 april) tot ploegleider: gaat niet door, nieuwe data zullen t.z.t. gepland worden. 

Fruitvoorziening: gaat niet door

Kookworkshop medewerkers: gaat niet door

Maaltijdbestellingen bij de catering: geannuleerd

*Kom niet als je kwetsbaar bent/samenleeft met kwetsbare personen of indien je neusverkouden bent en/of keelpijn hebt en/of hoesten en daarbij eventueel koorts hebt. Neem contact op met de organisator of er mogelijkheden zijn om de bijeenkomst digitaal bij te wonen.

Aanmelddeadline verschoven (update 20-03-20) :
De reguliere aanmelddeadline voor studenten (1 mei) wordt verschoven naar 1 juni. Dit geeft ruimte aan studenten die zich door het coronavirus niet op tijd konden aanmelden.

Voorlichting en studiekeuzecheck (update 20-03-20):
Wij werken aan een aangepast aanbod voor studievoorlichting en de studiekeuzecheck. Informatie volgt spoedig.

Mbo-instroom (update 20-03-20):
Voorkomen moet worden dat een mbo-student volgend studiejaar niet aan zijn hbo-opleiding kan beginnen door een kleine studievertraging, die het gevolg is van deze coronacrisis. Het gaat dan om de mbo-student die door deze crisis nog één of enkele kleine vakken niet heeft kunnen afronden voor 1 september dan wel in de afronding van beroepspraktijkvorming zit en dat wel voor 1 januari 2021 kan doen. De hogeschool zal deze student toch al toelaten tot haar onderwijs. Na mbo-diplomering vindt dan formele inschrijving plaats; als het mbo-diploma niet voor 1 januari 2021 wordt behaald, zal de student alsnog van de hbo-opleiding af moeten.  

Toelatingstoetsen (update 2-4-2020):
De afnames van de toelatingstoetsen in het toetsvenster van 30 maart tot en met 3 april aanstaande gaan niet door. Studenten die zich hiervoor hebben aangemeld krijgen persoonlijk bericht via de mail. 

Op dit moment wordt er door Cito in samenspraak met alle Pabo's in Nederland gezocht naar uitbreiding van de toetscapaciteit in de toetsvensters van juni, juli en augustus. Zo zal het toetsvenster in augustus uitgebreid worden naar een hele week ipv de nu beschikbare drie dagen. Ook Iselinge Hogeschool zal waar mogelijk haar toetscapaciteit uitbreiden. 

Alle beschikbare informatie wordt gedeeld via www.goedvoorbereidnaardepabo.nl en via de website van Cito. Contact: toelatingstoetspabo@cito.nl  

 

Contactgegevens

Algemene coördinatie:
Anne Marie Haanstra, 06-10823759, anne-marie.haanstra@iselinge.nl
Communicatie en woordvoering:
Elise Veenhuis, 06-18212328, elise.veenhuis@iselinge.nl
Contactpersoon voor (aankomend)studenten:
Kevin Kettering, 088-0931126, kevin.kettering@iselinge.nl
Ondersteuning ICT
088-0931001, helpdesk@iselinge.nl
Contactpersoon voor cursisten Iselinge Academie:
Niek Zewald, 088 093 1700, info@iselingeacademie.nl
Contactpersoon voor cursisten HOVO
Jeannette Zweers, 088-0931001, hovo@iselinge.nl

Nieuwsupdate

Veelgestelde vragen i.v.m. Coronavirus