Leer voor je leven

Gegevens stichting: ANBI

Statutaire naam van de instelling: Stichting Iselinge Hogeschool

RSIN: 81.61.27.797
KVK: 09162150
Adres: Bachlaan 11, 7002 MZ Doetinchem
Telefoonnummer: 088 093 1001
E-mailadres: info@iselinge.nl

Doelstelling van de instelling:
1. Iselinge Hogeschool is een hoogwaardige, educatieve opleiding, in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), die studenten opleidt tot leerkracht voor het primaire onderwijs.
2. Wij bieden drie varianten van de pabo (voltijd, deeltijd en academische pabo) en specialistische opleidingen aan op hoog denk- en werkniveau.
3. Wij staan voor Eigen Wijs Samen Werken om het onderwijs te voorzien van professioneel opgeleide leraren die de leerlingen uitdagen het beste uit zichzelf te halen.
4. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Strategie

Als kleinschalige, regionaal gewortelde opleiding scoort Iselinge Hogeschool hoog in de rankings, dankzij gedegen en innovatief onderwijs en onderzoek, een excellent team en nauwe samenwerkingsbanden. We willen deze verworvenheden bestendigen en uitbouwen volgens de strategie neergelegd in het Instellingsplan 2017-2021.

Het instellingsplan is een gezamenlijk product van het docenten- en medewerkersteam, met inbreng van onze partners. We baseren ons op ontwikkelingen in onderwijs, beleid en maatschappij, zoals de vergrijzing die zorgt voor een snel stijgende vraag naar leerkrachten in de regio. Wel kiezen we een onafhankelijke koers, volgens ons motto ‘Eigenwijs samenwerken’.

Onze ambities, zoals geformuleerd in vijf strategische pijlers, sluiten aan bij de uitgangspunten in #hbo2025: Wendbaar & Weerbaar, de visie van de Vereniging van Hogescholen.


De vijf strategische pijlers

1. Brede talentontwikkeling (de ‘ideale leerkracht’)
Het onderwijs van morgen stimuleert kinderen niet alleen op cognitief, maar ook op persoonlijk, sociaal, creatief en fysiek gebied. Iselinge Hogeschool leidt daarom leraren op met persoonlijk meesterschap: ze zijn sociaal ondernemend, kennen hun talenten, geven avontuurlijk onderwijs en bewegen mee met (technologische) veranderingen. Een leerkracht is een rolmodel en dat maakt diversiteit belangrijk. Iselinge Hogeschool heeft relatief veel mannelijke studenten en poogt deze zo veel mogelijk ‘binnenboord’ te houden.

2. Flexibel, uitdagend curriculum
Iselinge Hogeschool streeft naar een curriculum dat naast een hoogstaand basisaanbod flexibele keuzemogelijkheden en differentiatie biedt. Blended learning en een evenwichtige spreiding van de studielast creëren ruimte voor studenten om hun opleiding te personaliseren.
We geven ons onderwijs vorm vanuit 21st century skills, moderne leertechnologie en nieuwe studievormen die veel verder gaan dan klassikale instructie en centrale toetsing. Dit zonder de aandacht te verliezen voor ‘zachte’ aspecten als de pedagogische relatie met het kind en zelfreflectie.

3. Samenwerking met onderwijspartners
Iselinge Hogeschool werkt nauw samen met de basisscholen waar de studenten stage lopen, verenigd in het samenwerkingsverband Opleiden in School. We gaan intensiever samen optrekken op bestuursniveau, denk aan stimuleringsbeleid aangaande ‘mannen voor de klas’.
Met de Open Universiteit werken we samen op het vlak van onderwijs (academische pabo) en onderzoek in de vorm van academische werkplaatsen. In samenwerking met ROC Graafschap College bieden we de associate degree Pedagogisch Educatief Professional aan en bevorderen we de doorstroom van mbo-studenten. Regionaal zijn er contacten met het voortgezet onderwijs en culturele instellingen.
Nationaal vormt Iselinge Hogeschool met acht andere, veelal zelfstandige pabo’s de coöperatie Radiant Lerarenopleidingen, waarin we elkaar inspireren en ondersteunen. Internationale uitwisseling is er met de lerarenopleiding in het Duitse Bocholt en binnen the European Teacher Education Network.
Iselinge Hogeschool wil haar naam als betrouwbare en deskundige onderwijspartner waar blijven maken. Daarom kiezen we bewust aan welke initiatieven we ons committeren.

4. Regionale verbondenheid, (inter)nationaal perspectief
Iselinge is de enige Achterhoekse hogeschool en de afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in ons netwerk in de regio. Met succes: we worden gewaardeerd om onze kennis en maatschappelijke inbreng, onder meer bij gesprekken over vitalisering van de Achterhoek.
We willen onze rol uitbouwen door actief bij te dragen aan leefbaarheid. In de wijk, met taallessen voor niet-Nederlandssprekenden of computercursussen voor ouderen. Of in de kleine kernen in de Achterhoek, door de rol van IKC’s te stimuleren.
Behalve klein (maar betekenisvol) willen we ook juist groot denken en kansen creëren. Denk aan samenwerkingen met de smart industry, deelname aan innovatieve initiatieven en bijdragen aan internationaal onderzoek.

5. Slimme organisatie
Iselinge Hogeschool werkt sinds enige jaren met een procesgericht besturingsmodel, dat verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie legt. Dit met goede resultaten en tot tevredenheid van het team.
Een strategische uitdaging ligt in het zoeken van evenwicht tussen innoveren (exploratie) en kwaliteitsbeheersing en stabiliteit (exploitatie). Die balans is een kenmerk van een slimme organisatie. Daartoe zetten we sociale media en moderne technologie in om te profiteren van de kracht en snelheid van de informele organisatie. Informatie verspreidt zich immers veel sneller via contacten tussen (groepen) individuen onderling, dan via formele kanalen.

Leden raad van toezicht:
De heer A. (Ton) Bestebreur
Mevrouw A.E.M. (Annelies) Leveling
De heer M. (Mark) Slinkman (voorzitter)
De heer A.E.M. (Guus) Sommerdijk
De heer W.W. (Wybren) de Zwart

Bestuur en management:
Drs. A.G.R. (Anne-Marie) Haanstra, directeur-bestuurder, 1.0 fte
E.B.M. (Els) Keusters, onderwijsmanager, 0.9 fte

Bezoldigingsbeleid toezichthouders, bestuur en management:
De directeur / CvB a.i. van Iselinge Hogeschool wordt bezoldigd conform de bezoldigingscode bestuurders hogescholen 2013 Wet Normering Topinkomens (WNT).
De onderwijsmanagers ontvangen salaris volgens de collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs (cao-hbo 2014-2016).

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten:
Klik hier voor het meest actuele jaarverslag.

Balans en staat van baten en lasten met toelichting:
Deze informatie is opgenomen in het jaarverslag, zie de hierboven opgenomen link.

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn