Leer voor je leven

Gegevens stichting: ANBI

Statutaire naam van de instelling: Stichting Iselinge Hogeschool

RSIN: 81.61.27.797
KVK: 09162150
Adres: Bachlaan 11, 7002 MZ Doetinchem
Telefoonnummer: 088 093 1001
E-mailadres: info@iselinge.nl

Doelstelling van de instelling:
1. Iselinge is een hoogwaardige, educatieve opleiding, in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), die studenten opleidt tot leerkracht voor het primaire onderwijs.
2. Wij bieden drie varianten van de pabo (voltijd, deeltijd en academische pabo) en specialistische opleidingen aan op hoog denk- en werkniveau.
3. Wij staan voor Eigen Wijs Samen Werken om het onderwijs te voorzien van professioneel opgeleide leraren die de leerlingen uitdagen het beste uit zichzelf te halen.
4. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Strategie
In het voorjaar van 2012 is een brede strategische discussie gevoerd over de te volgen koers voor de komende jaren. Daarbij hebben we externe ontwikkelingen geanalyseerd, interne mogelijkheden onderzocht, afnemers geconsulteerd en conclusies getrokken over onze rol en functie in de regio. We hechten veel waarde aan zaken die ons onderscheiden van concurrerende opleidingen.

De hogeschool staat in een krimpregio waar krachten gemobiliseerd en gebundeld worden in een Achterhoeks samenwerkingsverband: ‘Agenda 2020’. Hierin werken overheden, ondernemers en organisaties samen om de problemen en uitdagingen van de regio op te pakken. Belangrijke elementen in de agenda zijn: aandacht voor leefomgeving, onderwijs, innovatie en arbeidsmarkt.

Demografische gegevens geven aan dat het potentieel studenten tot 2025 op peil kan blijven. Hoewel onze regio langzaam maar zeker ontgroent, blijft er door de vergrijzing (pensionering van leerkrachten) wel vraag naar onderwijsgevenden in het basisonderwijs. Er is bovenschools en bestuurlijk een tendens merkbaar van fusie en onderlinge samenwerking waarvan de consequenties nog niet helemaal zijn in te schatten. De kleine kernendiscussie, met de school als spil voor sociale cohesie, blijft actueel.

De rol van technologie in het onderwijs begint nu snel toe te nemen en de invoering van bijvoorbeeld tablets, cloudcomputing, gaming & simulation vraagt de nodige vaardigheden van leraren om deze ontwikkelingen te kunnen volgen. Voorts heeft de
invoering van de Wet op het passend onderwijs grote invloed op financiële, structurele en onderwijskundige aspecten binnen het onderwijs.

Tegen deze achtergrond kiezen wij weloverwogen voor een uitdagende toekomstvisie waarmee we een flexibele, eigentijdse kwaliteitsschool neerzetten met een samenhangend onderwijsconcept. Wij hebben de volgende strategische doelen geformuleerd die ons helpen deze visie te verwezenlijken:

• Inhoud geven aan het profiel van de sociaal ondernemende, breed georiënteerdeleerkracht
• Het curriculum naadloos laten aansluiten bij het gehanteerde onderwijsconcept;
• Relevante specialisaties, in combinatie met onderzoek, ontwikkelen met partners;
• Didactiek ontwikkelen met veel differentiatiemogelijkheden op basis van crossmediale technologie;
• Blijvend, een actieve rol spelen in de Achterhoekse regio (‘Agenda 2020’);

We willen niet dat onze ambities alleen maar ‘mooie woorden’ blijven. Veel van onze ambities hebben we concreet gemaakt in de Prestatieafspraken 2013 – 2016 met het Ministerie van OC&W. We geven hier een greep uit de afspraken. We realiseren per jaar een stabiele instroom van ongeveer 100 studenten voor de reguliere opleidings-variant, 20 studenten voor de academische pabo en een deeltijdinstroom van 15 studenten. Het aantal mannelijke studenten bedraagt in 2016 meer dan 20% van de populatie. We gaan voor een geringe uitval (circa 30% in het eerste studiejaar), een verbeterd studierendement (75% van onze studenten verlaat na 5 jaar de opleiding met een diploma), en een studenttevredenheid die ruim boven het landelijk gemiddelde ligt. (bron: Instellingsplan 2014-2018 Eigen Wijs Samen Werken).

Leden raad van toezicht:
De heer A. (Ton) Bestebreur
Mevrouw A. (Annelies) Leveling
De heer M. (Mark) Slinkman (voorzitter)
De heer A.E.M. (Guus) Sommerdijk
De heer W.W. (Wybren) de Zwart

Bestuur en management:
Mevrouw J.M. (Ans) van Eijndhoven - Koolmees, directeur / CvB a.i., 1.0 fte
Mevrouw E.B.M. (Els) Keusters, onderwijsmanager, 0.9 fte

Bezoldigingsbeleid toezichthouders, bestuur en management:
De directeur / CvB a.i. van Iselinge Hogeschool wordt bezoldigd conform de bezoldigingscode bestuurders hogescholen 2013 Wet Normering Topinkomens (WNT).
De onderwijsmanagers ontvangen salaris volgens de collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs (cao-hbo 2014-2016).

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten:
Klik hier voor het meest actuele jaarverslag.

Balans en staat van baten en lasten met toelichting:
Deze informatie is opgenomen in het jaarverslag, zie de hierboven opgenomen link.

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn